ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกินรีฮอล์ล โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ ทำให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพตามกฎหมาย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของการสอบใบอนุญาตวิชาชีพ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ จึงขอเชิญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่สนใจสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน รายละเอียดดังต่อไปนี้

  • รุ่นที่ 1 ภายในวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561   
  • รุ่นที่ 2 ภายในวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

          มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558

ประกาศข่าว: