สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (มฟล.) จัดโครงการบทละครสอนการอ่าน รุ่นที่ 2 สำหรับครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมภาษาอังกฤษ โครงการบทละครสอนการอ่าน รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องชงโค อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย      
     ได้รับการเปิดเผยจากอาจารย์ปัญญา เล็กวิไล ผู้รับผิดชอบโครงการว่า การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ครูผู้สอนมักประสบปัญหาเรื่องความสามารถและแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียน นอกจากนี้การสอนการอ่านในโรงเรียนส่วนใหญ่ ครูผู้สอนมักจะไม่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความคล่องแคล่วในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้จัดเน้นเทคนิคการอ่านออกเสียง โดยใช้บทละครภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก มุ่งหวังให้ครูผู้เข้าอบรมใช้เทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการสอนให้แก่นักเรียนของตนเอง
     การจัดอบรมครั้งนี้มีครูผู้สอนสาระวิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา สนใจและเข้าร่วมโครงการกว่า 12 โรงเรียน

ประกาศข่าว: