สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาเกษตร สู่ Smart Farm

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “การจัดการสมาร์ทฟาร์มเบื้องต้น (Smart farm)”  ณ ห้อง ME-414 ชั้น 4 อาคาร  E-Park (M-Square) และศึกษาดูงานที่ เอเจนาโน ไฮโดรฟาร์ม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

     
     อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง หัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศที่อำนวยต่อการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่าง ๆ ที่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดได้เป็นจำนวนมาก แต่ยังประสบปัญหาประสิทธิภาพในการผลิต แนวคิดเรื่องสมาร์ทฟาร์มจึงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้านได้แก่ 1) ลดต้นทุน 2) เพิ่มคุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้า 3) ลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ และ 4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน

ประกาศข่าว: