นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนบ้านผาฮี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 (วตท.4) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านผาฮี้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 (วตท.4) กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายหลายโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บางแห่งมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน บางแห่งคอมพิวเตอร์เก่าชำรุดเสียหาย และอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ระบบต่างๆไม่สามารถรองรับการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน ทั้งของคุณครูและของนักเรียน ซึ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 (วตท.4) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดหาคอมพิวเตอร์มือสองสภาพดี พร้อมอุปกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ต โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 28 ชุด เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้มีห้องคอมพิวเตอร์ที่นมีความพร้อมเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนของครูและช่วยการสืบค้น สนับสนุนให้เกิดความรู้ของนักเรียน  ในการพัฒนาให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ประกาศข่าว: