ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 'Chevron Enjoy Science'ปีที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพวงชมพู – พู่ระหง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยที่ประชุมมีการกำหนดแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานในปีที่ 2 รวมถึงมีการกำหนดปฏิทินกิจกรรมของแต่ละเครือข่าย โดยมี อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ในปีที่ 2

          อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร เปิดเผยว่า เป้าหมายของการจัดโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เพื่อต้องการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศโดยผ่านการจัดการเรียนรู้ด้าน STEM  ศึกษา ผ่านระบบการศึกษาของไทย โดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียนเครือข่ายภายใต้โครงการ ฯ  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ระหว่างครู ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยผ่านการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

          โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน จากเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(เชียงราย-พะเยา) จำนวนกว่า 75 คน จาก 29 โรงเรียน รวมถึงคณาจารย์ จากสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่ สถาบันคีนันแห่งอเซีย เข้าร่วมด้วย

ประกาศข่าว: