สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based-Rehabilitation for People with Disability and Aging)" ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อาคารปัญจภูมิ 2) ชั้น 10 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต้นแบบการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม

       การจัดอบรมครั้งนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินการ CBR เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมในบริบทของชุมชนและสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถริเริ่มสร้างนวัตกรรมสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักกายภาพบำบัดประจำหน่วยงานของรัฐและเอกชน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพ จากทั่วประเทศ

ประกาศข่าว: