ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาลัยสุขภาพนานาชาติอันดามัน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี

โดยมีอาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการที่เน้นการเป็นที่พึ่งของชุมชนแบบบูรณาการ โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดพันธมิตรระหว่างหน่วยงาน นำมาสู่ความร่วมมือการให้บริการวิชาการในอนาคต ต่อไป

 |   |  2 ครั้ง