สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ,สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ,Care Solution Mansger (SCG) และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) ปีที่ 8 เรื่อง “Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities ณ ห้อง Sapphire โรงแรมริชมอนด์ สไตลิสคอนเวนชั่น นนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม

การจัดอบรมครั้งนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 อาจารย์ กนกทิพย์ สว่างใจธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยว่าในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยในปี ค.ศ.2020 จำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบริการสุขภาพและการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต วิชาชีพทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้ามากขึ้น และมีการออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของประชากรในยุคประเทศไทย 4.0 มีเทคนิคการรักษาและนวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งงานด้านกายภาพบำบัดเข้าไปมีบทบาทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดประจำหน่วยงานของรัฐและเอกชน ครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพ กว่า 50 คน จากทั่วประเทศ

ประกาศข่าว: