สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

     ได้รับการเปิดเผยจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  พจนามาตร์ รองคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (มฟล.) หัวหน้าโครงการว่าจังหวัดเชียงรายเริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ตำบลท่าสุดได้ทำการประเมินปัญหาสุขภาพของชุมชนพบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยบริหารหรือออกกำลังกาย ชอบรับประทานอาหารรสจัด และเค็ม มีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามลำพังไม่มีคนดูแล และผู้สูงอายุมีความเครียดและเหงาว้าเหว่ จากสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับทักษะและการพัฒนารูปแบบการดูแลตัวเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมความรู้ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและถ่ายทอดให้แก่คนในวัยเดียวกันได้ในชุมชน

ประกาศข่าว: