อบรมการแปรรูปอาหารผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

สำนักวิชาอุตสาหกรรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ การแปรรูปอาหารผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร S4 (120) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลนางแล

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ณัฏยา คนซื่อ หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เฉี่ยวชาญ

อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด: น้ำสับปะรดเข้มข้นด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ และการแปรรูปพืชผักพื้นถิ่นกระเจี๊ยบทอดกรอบด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ 

วิทยากรโดย ผศ. ดร. ณัฏยา คนซื่อ  ผศ. ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ และ ผศ. ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์

                                                                                

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าซางวิวัตน์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางแล และประชาชนตำบลนางแล กว่า 30 คน ศูนย์บริการวิชาการขอขอบคุณวิยากรและผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความร่วมมือและโครงการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

 

#U2TMFU

#SMART_CAS

#CASMFU

#MFUTODAY

#MFUCONNECT

#สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

ประกาศข่าว: