ประชุมพิจารณาโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ และผ่านโประแกรม Zoom Meeting

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้แทนจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาการจัดการ เป็นคณะกรรมการ และมีอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ เน้นโครงการฯ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงเป็นโครงการที่น่าสนใจ ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน แนวทางการพิจารณาโครงการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2561 (ข้อ 7) ดังนี้

1. เป็นการบริการวิชาการที่นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย

เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด สามารถนำไปประยุกต์ใช้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. เป็นการบริการวิชาการที่เป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

3. เป็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือยุทธศาสตร์ชาติ

4. เป็นการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

ในปีนี้มีโครงการบริการวิชาการที่เสนอโดยสำนักวิชาและหน่วยงานภายในเพื่อพิจารณา กว่า 50 โครงการ ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่มีรายได้จากค่าบริการวิชาการ จำนวน 32 โครงการ ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ไม่มีรายได้จากค่าบริการวิชาการ จำนวน 17 โครงการ และข้อเสนอโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 1 โครงการ โดยกรรมการจะพิจารณาให้อยู่ในกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ศูนย์บริการวิชาการได้มีการจัดประชุมให้เป็นแบบ digital file เพื่อลดการใช้กระดาษ และเชิญอาจารย์เจ้าของโครงการนำเสนอโครงการพร้อมตอบข้อซักถามผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์เจ้าของโครงการ

การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม ร่วมกับ นโยบายลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของศูนย์บริการวิชาการ

#MFUFIRST

#SMARTCAS

#CASMFU

#MFUToday

#MFUCONNECT

 

 |   |  198 ครั้ง