สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “เยาวชนคนรักดี ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านแหลว อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

     ได้รับการเปิดเผยจากอาจารย์ ดร.วรรณวลี  อินทร์ปิ่น สำนักวิชานวตกรรมสังคม (มฟล) หัวหน้าโครงการว่า ปัจจุบันเยาวชนถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากเยาวชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการดูแลป้องกันตนเองเป็นอย่างดี จะส่งผลให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นคนดีของสังคมได้ 

ดังนั้นสำนักวิชานวตกรรมสังคม มฟล. ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการให้บริการสังคมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและการดูแลป้องกันตนเองจากปัญหาสังคมต่าง ๆ  สร้างความดีให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่นในชุมชน

ประกาศข่าว: