อบรมการสื่อความหมายและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีถิ่น ตำบลท่าสุด

Categories: อบรมสัมมนา

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ การสื่อความหมายและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีถิ่น ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีถิ่น และสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีถิ่น

 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมในครั้งนี้

 

การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เฉี่ยวชาญ

บรรยายหัวข้อ การสื่อความหมาย (การสร้าง Content และเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ)

วิทยากรโดย  ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ และอาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา

บรรยายหัวข้อ “การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืชสมุนไพรอย่างถูกวิธี” วิทยากรโดย พทป.กวิตา เฟื่องฟู

บรรยายหัวข้อ “การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”วิทยากรโดย พทป.นภัสวรรณ เผ่าจำรูญ

กิจกรรม Workshop  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “เทียมหอมจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร”

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ยาหม่องสมุนไพร”

วิทยากร พทป.กวิตา เฟื่องฟู  ผู้ช่วยวิทยากร   พทป.นภัสวรรณ เผ่าจำรูญ และ พทป.รสสุคนธ์ ชุมภู 

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม อสม. และกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กว่า 30 คน ที่เข้าร่วมรับฝังการบรรยายและร่วมกิจกรรมทำเทียนหอมจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพร และยาหม่องสมุนไพร  ศูนย์บริการวิชาการขอขอบคุณวิยากรและผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความร่วมมือและโครงการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

 

#U2TMFU

#SMART_CAS

#CASMFU

#MFUTODAY

#MFUCONNECT

#สำนักวิชาการจัดการ

: