ศูนย์บริการวิชาการ คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” ในหัวข้อ “โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน” โดยมีรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน ประกอบด้วย นางกมลชนก คำแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์บริการวิชาการ นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็น corresponding author ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2569) ที่กำหนดยุทธศาสตร์การเป็นที่พึ่งแก่สังคม โดยมุ่งพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ซึ่งหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยและทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์นี้ จึงได้ออกแบบ “โครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่” ที่เน้นเป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มุ่งเป้าการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับรูปแบบโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้ชัดมากยิ่งขึ้น อาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “DESIGN THINKING” และผลจากการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จึงทำให้สามารถออกแบบการแก้ไขปัญหาจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยสู่การแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตรงประเด็น ส่งต่อกิจกรรมให้บรรลุในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ประกาศข่าว: