Upskill & Reskill Make-up Application and Hair Design for Personality

Categories: อบรมสัมมนา

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ  Upskill & Reskill แต่งหน้าและออกแบบทรงผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ ห้อง 317 ชั้น 3 อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทสกินแคร์และประเภทสีสันตกแต่งร่างกายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ฝึกปฎิบัติเพิ่มทักษะด้านการแต่งหน้าและการออกแบบทรงผมให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ

 

โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ชาคริต  ศีลเศวตสกุล หัวหน้าโครงการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทสกินแคร์ และการออกแบบทรงผมให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน ศูนย์บริการวิชาการขอขอบคุณวิยากร ผู้ช่วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความร่วมมือและโครงการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

 

#U2TMFU

#SMART_CAS

#CASMFU

#MFUTODAY

#MFUCONNECT

#สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

: