Intensive Camp#2 at EEC

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565

คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน) ในระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อยกระดับการจัดการให้การศึกษาสู่ระดับสากลในการใช้ภาษาต่างประเทศ นำโดยศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรมค่ายต่อยอดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจีน สู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ครู และนักเรียนต้นแบบในพื้นที่ EEC (ENG - CHN Intensive Camp #2) ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยมีครูและนักเรียนต้นแบบกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ รวมจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยในภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งนักเรียนและครูผู้สอน โดยนักเรียนเป็นผู้คิดออกแบบ create contentสร้างสรรค์การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยองเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนในรูปแบบของสื่อวีดีโอVlog โดยมีครูต้นแบบประจำกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านการใช้คำศัพท์และความถูกต้องของไวยากรณ์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 โดยคณะทำงานฯ มุ่งหวังให้น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศที่เกิดจากการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ประกาศข่าว: