มฟล.เข้าร่วม The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022 และเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และนางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022 และเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ 12 มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากนั้นมอบโล่ให้กับผู้มีอุปการคุณและผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) “กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมตำบลท่าสุด” จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยโครงการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัล TOP 3 ในประเด็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. บรรยายในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย”

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. บรรยายในหัวข้อ “ความสำเร็จของ บพท. ในการบรรลุเป้าหมาย SDGs และเคล็ดลับในการพิชิตทุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

และมีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ รวมถึงมีนิทรรศการนำเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ด้วย

ประกาศข่าว: