สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มฟล. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล) จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 2 (3/2561)  โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ และนางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญและผู้อํานวยการโครงการ สปชต. เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องคำมอกหลวง E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูขวัญ กำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ พร้อมทั้งผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีข้าราชการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจำนวน 107 คน โดยมีอาจารย์ ดร. ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกาศข่าว: