สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มฟล. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล) จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 1 (2/2561)  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ,รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยนางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญและผู้อํานวยการโครงการ สปชต.  กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูขวัญ กำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ พร้อมทั้งผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 มีข้าราชการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 คน โดยมีอาจารย์ ดร. ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายเวชยันต์ เอี่ยมสุธน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รับผิดชอบดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกาศข่าว: