สำนักวิชาศิลปสาสตร์ จัดโครงการ"Read Me, Literature Me"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาสำนักวิชาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยการอ่านวรรณกรรมอังกฤษ (Read Me, Literature Me) ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา จังหวัดเชียงราย

การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้กับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา จังหวัดเชียงราย โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาผนวกในการเล่านิทานพื้นบ้านของภาคเหนือของไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้น้องๆ ฟัง ในการจัดโครงการในครั้งนี้สามมารถทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัวและพัฒนาทักษะการอ่าน การเล่าเรื่อง และการฟังภาษาอังกฤษไปในขณะเดียวกัน โดยมีน้องๆนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ประกาศข่าว: