มฟล. ผนึกกำลัง สพม.ชร. ยกระดับคุณภาพครู

Categories: บริการวิชาการ

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมกับ ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและวางแผนยกระดับและพัฒนาครูมัธยมศึกษา

โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเสนอโครงการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนสมัยใหม่เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ให้มีทักษะและความสามารถในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน Gen Z สามารถถ่ายทอดเทคนิคการใช้เครื่องมือ แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีในการยกระดับกระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมการสอนจากบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน 

ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับครูอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

: