มฟล. เข้าพบและเยี่ยมเยือน ผู้ว่าราชการ จ.น่าน เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบนิเวศเมืองเก่าฯ ร่วมกัน

Categories: บริการวิชาการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ นำโดย นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านวิบูรณ์  
แววบัณฑิต เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือพร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบนิเวศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
และเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งได้จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และคืนข้อมูลให้ชุมชน ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน ในวันดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยประสงค์ให้เกิดเป็นเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
พัฒนาต่อยอดระบบนิเวศมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน สู่การสานต่อของคนรุ่นหลัง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

: