การจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน)

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้และเข้าใจมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หรือ Primary GMP และการเตรียมเอกสารการขออนุญาตสถานที่ผลิตตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดโครงการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม

การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เฉี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ

- มาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ Primary GMP

- ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น

- อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

- การยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์และการเตรียมเอกสาร

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 288 คนจากหลากหลายอาชีพทั่วประเทศที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ศูนย์บริการวิชาการขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ความร่วมมือและโครงการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

#U2TMFU

#SMART_CAS

#CASMFU

#MFUTODAY

#MFUCONNECT

#สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศข่าว: