ประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ (ด้านอาชีพ)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ด้านอาชีพ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นคณะทำงานจาก สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และศูนย์บริการวิชาการ

เพื่อหารือประเด็นในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลนางแล จากที่ประชุมร่วมกันได้หัวข้อเพื่อวางแผนการทำงานและนำไปหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นใน 3 ตำบล ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

2. การให้ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับชุมชน

เพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

#MFUConnect

#MFUToday

#CASMFU

#SMARTCAS

ประกาศข่าว: