ประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ (ด้านการศึกษา)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ด้านการศึกษา เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นคณะทำงานจาก สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ

เพื่อหารือประเด็นในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลนางแล จากที่ประชุมร่วมกันได้หัวข้อเพื่อวางแผนการทำงานและนำไปหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นใน 3 ตำบล ดังนี้

1. การพัฒนาครู พัฒนาสื่อการเรียนการสอน (ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ)

2. การพัฒนานักเรียน กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

#MFUConnect

#MFUToday

#CASMFU

#SMARTCAS

ประกาศข่าว: