ประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ (ด้านสิ่งแวดล้อม)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะทำงานจาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริการวิชาการ

เพื่อหารือประเด็นในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลนางแล จากที่ประชุมร่วมกันได้หัวข้อเพื่อวางแผนการทำงานและนำไปหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นใน 3 ตำบล ดังนี้

1. การบริหารจัดการขยะ

2. ไฟป่าหมอกควัน (PM 2.5)

3. เกษตรปลอดภัย

เพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ประกาศข่าว: