ศบว. จัดประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด้านสุขภาพ)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด้านสุขภาพ) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 4 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี เพื่อร่วมวางแผนในการบูรณาการเชิงพื้นที่ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลนางแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสำนักวิชาและหน่วยงานสนับสนุน

          ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ได้กล่าวว่า ในการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำแผนงานบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ในด้านสุขภาพ โดยบูรณาการในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์บูรณาการ เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness center) และศูนย์บริการวิชาการ โดยการประชุมในวันนี้ได้มีข้อสรุปประเด็นการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพ 3 หัวข้อ ได้แก่

1. การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. การเสริมความรู้ Reskill-Upskill ให้กับ อสม. ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญ
3. การจัดทำ Health Record ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ 3 ตำบล

          ซึ่งทางคณะทำงานด้านสุขภาพจะได้นำหัวข้อดังกล่าวประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต. อสม. ประธานผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล อีกครั้ง เพื่อหาแนวทางร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน

          อย่างไรก็ตาม วิธีการทำงานในปีงบประมาณ 2565 นั้นจะเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานร่วมกันกับชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

          ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ จะได้จัดการประชุมคณะทำงานบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ในด้านที่เหลืออีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ ต่อไป

#MFUConnect #MFUToday #CASMFU #SMARTCAS

ประกาศข่าว: