ศบว.ประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2565

Categories: บริการวิชาการ

          วันที่ 18 มกราคม 2565 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานรวมถึงการมอบนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในปี 2565 

: