มฟล. ลงพื้นที่ติดตามการใช้สื่อการสอนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน

Categories: อบรมสัมมนา

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง และนางสาวพรรณิภา ประยูรคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ร่วมประชุมสรุปผลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านภาษาไทย ปี 2 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 โดยมีนายสุริยา สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 16 และนางสาวเกศรินทร์ บัวผัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 16 รวมทั้งคณะครูโรงเรียนเพียงหลวง 16 (ห้องเรียนเล่าตาขาว) และโรงเรียนเพียงหลวง 16 (ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย) เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการ โดยได้นำเสนอการประยุกต์ใช้สื่อช่วยสอนในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อช่วยสอนในชั้นเรียน พร้อมนำชมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า นักเรียนมีความสนใจและสนุกในการใช้สื่อ และมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อของตนเอง จากคำแนะนำของครู นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถนำเสนอสื่อหน้าชั้นเรียนได้ รวมถึงสามารถสื่อสารด้วยการพูด การเขียน ที่ถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งผลคะแนน post-test ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้สื่อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความสำเร็จของโครงการที่สามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยออก และเขียนภาษาไทยได้ ซึ่งในอนาคตจะร่วมวางแผนกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เพื่อหาวิธีการสนับสนุนพัฒนา    และต่อยอดในการดำเนินโครงการต่อไป

: