ศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมห้องสมุดโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ห่างไกล

Categories: บริการวิชาการ

วันที่ 13 - 14 มกราคม 2565  ศูนย์บริการวิชาการ นำโดยนายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ต.ห้วยชมพู อ.เมืองเชียงราย เพื่อจัดเตรียมความพร้อมห้องสมุดโรงเรียน ให้รองรับต่อการใช้งานจริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งเป็นงานสนับสนุนและขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ที่มหาวิทยาให้ความสำคัญและสนับสนุนตลอดมา อีกทั้งยังเป็นการสนองงานพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นอย่างยิ่ง 

: