ขอเชิญร่วมกิจกรรม Show & Share - การเสวนาในหัวข้อ “ต้นแบบกระบวนการการพัฒนาพื้นที่ด้วยโครงการ U2T: กรณีศึกษาตำบลนางแล” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Show & Share - การเสวนาในหัวข้อ “ต้นแบบกระบวนการการพัฒนาพื้นที่ด้วยโครงการ U2T:กรณีศึกษาตำบลนางแล”

ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (U2T•MFU)

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565

เวลา 09:00-10:00 น.

ผ่านช่องทาง Facebook Live ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในการเสวนา ท่านจะได้รับทราบวิธีการดำเนินงานของโครงการ U2T ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่สามารถขับเคลื่อนให้ตำบลนางแล มีศักยภาพเป็นตำบลที่มุ่งสู่ความยั่งยืน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เส้นทางท่องเที่ยวที่นำจุดเด่นภายในตำบลมาสรรสร้าง ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานและประชาชนในชุมชน

มาร่วมพูดคุยกับ

  • นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
  • นางอนงค์ ตนบุญ ประธานกลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้านป่าซางวิวัฒน์
  • นางจุฑามาศ บุญศรี เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ตำบลนางแล
  • นางสาวสุภาพร ศรีนวล เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลนางแล

ดำเนินการเสวนาโดย

  • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าโครงการ U2T มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แล้วพบกัน วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565

เวลา 09:00-10:00 น.

ผ่านช่องทาง Facebook Live ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

: