รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • มีภูมิลำเนาหรือเป็นชาวไทยภูเขา ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยมีหนังสือรับรองภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการโรงเรียน
  • เป็นผู้มีฐานะยากจน
  • มีศักยภาพที่สามารถเรียนได้ มีความประพฤติดีและ มีความตั้งใจในการศึกษา

โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้

จังหวัดน่าน: วันที่ 10 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2565  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่: วันที่ 10 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2565 สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ (ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ)

โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041-2 

E-mail: special.cas@mfu.ac.th

 

: