มฟล.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทีมจ้างงาน U2T

Categories: บริการวิชาการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเวทีประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการดำเนินกิจกรรม U2T ในพื้นที่ทั้ง 15 ตำบล  ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย จากผู้จ้างงานโครงการฯ  
โดยการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้จ้างงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับข้อมูลและข้อคิดเห็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับนำไปวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนาวิธีการและแนวทางในการดำเนินกิจกรรม U2T ในระยะที่ 2 ต่อไป

: