ศบว. ร่วมจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Categories: บริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) แก่บุคลากรสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การคิดเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ นำมาซึ่งการพัฒนางานร่วมกัน ส่งผลให้งานดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เป็นระบบ รวดเร็ว และลดภาระขั้นตอนที่ไม่จำเป็น อันเป็นกลไกสำคัญที่เป็นส่วนช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จได้
#MFUToday
#MFUConnect
#CASMFU
#SMARTCAS

: