ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้และเข้าใจมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หรือ Primary GMP และการเตรียมเอกสารการขออนุญาตสถานที่ผลิตตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น นั้น

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3EdUhh1 ภายในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางดารุนันท์ นันตา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8033

 

ดาวน์โหลดเอกสารเชิญเข้าร่วมอบรม
สมัครออนไลน์ที่นี้

: