ศบว.เตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA ด้านบริการวิชาการ

Categories: บริการวิชาการ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และนายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหารือคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    ส่วนอาคารสถานที่และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

: