ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมหน่วยงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้พนักงานของศูนย์บริการวิชาการ โดยในปีงบประมาณนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นงบดำเนินงาน งบตามภารกิจของหน่วยงาน และโครงการปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

          นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จงานบริการวิชาการให้กับพนักงานของศูนย์บริการวิชาการ รวมถึงได้เน้นย้ำให้มีการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนดำเนินการและเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยสูงสุด

ประกาศข่าว: