ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2564

Categories: บริการวิชาการ

          ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิการยน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในที่ระชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ กว่า 20 คน โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงมติของที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวบถึงรับทราบแนวทางและความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการ

 

: