ศูนย์บริการวิชาการ จัดการอบรมกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจการขับเคลื่อนการพัฒนา

Categories: บริการวิชาการ

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิการยน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ U2T จำนวน 300 คน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรการอบรม โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน การเขียนองค์ความรู้ การเรียนรู้ และการลงมือทำ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ U2T ในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตำบลโดยใช้การจัดการความรู้และกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อให้ได้คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือ Lesson Learn ต่อไป

: