ศูนย์บริการวิชาการจัดทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Categories: บริการวิชาการ

          วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการจัดพิธีทำบุญศูนย์บริการวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับการบรรจุใน พรบ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตั้งแต่ต้น และในวันที่ 21 ตุลาคม 2546 ศูนย์บริการวิชาการได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา
อุปโยคิน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ท่านแรก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ท่านที่ 2 อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ท่านที่ 3 ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

          หลังเสร็จพิธี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการคนปัจจุบัน ได้นำทีมศูนย์บริการวิชาการ สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อขอพร เป็นศิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติงานตามพระราชปณิธานสืบไป

: