ขอเชิญเกษตรกรในจังหวัดเชียรายเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย"

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

          ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวอย่างง่าย" จัดอบรม 1 วัน ในช่วงระหว่างวันที่  18 - 29 ตุลาคม 2564โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังได้รับชุดอุปกรณ์ประกอบการอบรมฟรี
          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือสามารถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว (อาจารย์แนน)
' 0 5391 6774  ( 08 5625 4242 Email : nattakan@mfu.ac.th

: