ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมการจัดทำ SEA ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เชียงคาน จังหวัดเลย

Categories: บริการวิชาการ

          วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาและการประเมิน ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ SEA ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลเชียงคาน ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

          นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์ หัวหน้าโครงการดำเนินการศึกษา Strategic Environmental Assessment (SEA) ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลเชียงคาน กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาและการประเมินข้อมูล พื้นฐานในการจัดทำ SEA ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลเชียงคาน และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) ในการวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูล ในการจัดทำกิจกรรม Baseline Analysis  โดย เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สํานักงานพื้นที่พิเศษ 5 ( อพท.5 ) เทศบาลตำบลเชียงคาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย การท่องเที่ยวแห่งและเทศไทย สำนักงานเลย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย รวมจำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี ผศ. ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์,ผศ. ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม อาจารย์ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยในการระดมความคิดเห็นในการทำกิจกรรมดังกล่าว

 

: