มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(เพิ่มเติม)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 (คัดเลือกจากการสัมภาษณ์) มารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
     3. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาตำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     4. หนังสือรับรองตนเอง (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
     5. หนังสือรับรองการพำนักอาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (สำหรับประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ที่มีทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในจังหวัดเชียงราย) พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาปริญาบัตร หรือ สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (สำหรับบัณฑิตจบใหม่) จำนวน 1 ฉบับ
     7. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8041-4 
(เฉพาะวันทำการ จันทร์ - ศุกร์)

: