ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำและการจัดการระบบบริหารงานภายในศูนย์บริการวิชาการ

Categories: บริการวิชาการ

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จัดประชุมคณะกรรมการประจำและการจัดการระบบบริหารงานภายในศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี  และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ รวมถึงร่วมกำหนดการวางแผนปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยปี 2565 -2569 โดยมี อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม 

          อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานภาพรวมของการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ในห้วงปีงบประมาณ 2561 - 2563 และได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

          อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ยังเปิดเผยต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจำและการจัดการระบบบริหารงานฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ประกอบด้วย นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานข้าราชการพลเรือน ,นางสาวนุชนาถ คุณความดี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งปรทศไทย ,คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ,รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการวิชาการ ให้มุ่งไปสู่เป้าหมาย “SMART CAS” ต่อไป

: