• ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 8
  • โครงการอังกฤษพิชิต TOEIC รุ่นที่ 1
  • โครงการอังกฤษพิชิต TOEIC รุ่นที่ 2
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 3
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน"
  • โครงการค่ายภาษาอังกฤษ FISA English