เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติ (History)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการส่งผลให้การดำเนินการด้านต่างๆ มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ

โดยในปีพุทธศักราช 2544 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สู่ชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาวิชาการ การประชุม การฝึกอบรม การเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิของบุคลากร

จวบจนกระทั่งในวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2546 มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2546 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สังคม ดำเนินงานจัดอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการ นอกจากนี้ ยังถือเป็นหน่วยงานหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย 


วิสัยทัศน์ (Vision)

หน่วยงานขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่สังคม


พันธกิจของหน่วยงาน

1. ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและสังคม
2. ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นลักษณะบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สร้างหลักสูตร กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
5. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย


ค่านิยม (Core Value)


สมรรถนะหลัก (Core Competency)

ความสามารถในการบริหารจัดการ งานบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล