เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการส่งผลให้การดำเนินการด้านต่างๆ มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ

โดยในปีพุทธศักราช 2544 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สู่ชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาวิชาการ การประชุม การฝึกอบรม การเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิของบุคลากร

จวบจนกระทั่งในวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2546 มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงาน คือ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สังคม ดำเนินงานจัดอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการ นอกจากนี้ ยังถือเป็นหน่วยงานหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย


ปณิธาน

ศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานกลางที่จะตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเผยแพร่และประยุกต์ใช้อย่างสูงสุดให้กับสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยผ่านทางการจัดฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาวิชาการ กิจกรรมค่ายวิชาการ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ


วิสัยทัศน์

ศูนย์บริการวิชาการจะเป็นศูนย์กลาง ให้บริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ถ่ายทอด เผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้กับสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


พันธกิจของหน่วยงาน

ให้บริการวิชาการแก่สังคม ครอบคลุมการจัดฝึกอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการ การเผยแพร่ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม