ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ

นางสาวรวิวรรณ สุขผล
Rawiwan Sukphol

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ
Chief of Special Events Subdivision

Tel 0 5391 6430 Fax 0 5391 6384
rawiwan.suk@mfu.ac.th

นางสาวนฤมล จันทองอนันต์
Narumon Chantonganun

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6449 Fax 0 5391 6384
narumon.cha@mfu.ac.th

นางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา
Tapanee Puapunpattanal

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6430 Fax 0 5391 6384
tapanee.pua@mfu.ac.th

นายพินิจ มุงเมฆ
Pinich Mungmek

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6430 Fax 0 5391 6384
pinich.mun@mfu.ac.th

นางสาวปาริฉัตร วงค์คม
Parichat Wongkom

เจ้าหน้าที่โครงการ
Project Officer

Tel 0 5391 6385 Fax 0 5391 6384
parichat.won@mfu.ac.th

นางสาวพัชรินทร์ ศรีใจ
Patcharin Srijai

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6449 Fax 0 5391 6384
patcharin.sri@mfu.ac.th