ฝ่ายเลขานุการและธุรการ

Pattita Thungkaew
pattita.thu@mfu.ac.th

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ
Chief of Secretary and Administration Subdivision

Tel 0 5391 6391 Fax 0 5391 6384
pattita.thu@mfu.ac.th

นางนิตยา งามเหมาะ
Nittaya Ngommoh

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6450 Fax 0 5391 6384
nittaya.ngo@mfu.ac.th

นางสาวดารณี ยาสมุทร
Daranee Yasamut

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6555 Fax 0 5391 6384
daranee.yas@mfu.ac.th

นายวีรยุทธ วงค์สุภา
Weerayut Wonqsupa

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6450 Fax 0 5391 6384
weerayut@mfu.ac.th

นางสาวเนรัญชลา โปธาคำ
Neranchala Pothakham

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6450 Fax 0 5391 6384
narunchala.pot@mfu.ac.th

นางขวัญสุดา ว่องเล่ศ์สกุล
Kwansuda Vongleasagoon

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer 

Tel 0 5391 6391 Fax 0 5391 6384
kwansuda@mfu.ac.th

นางสาวจิรารัตน์ ขาวจ้อย
Jirarat Kowjoy

พนักงานธุรการ
Secretary and Administration

Tel 0 5391 6450 Fax 0 5391 6384
jirarat.kow@mfu.ac.th