ฝ่ายบริหาร

ดร.พนม วิญญายอง
Dr.Panom Winyayong

รองอธิการบดี กำกับดูแลศูนย์บริการวิชาการ
Vice-President

ดร.ต่อพันธ์ ทันดร
Dr.Tophan Thandorn

ผู้อำนวยการ
Director

Tel: 0 5391 6390 Fax: 0 5391 6384
Email: tophan@mfu.ac.th

นายสุชาติ รัตนโรม
Suchart Ratanarome

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant to Director

Tel: 0 5391 6448 Fax: 0 5391 6384
Email: suchart.rat@mfu.ac.th