ฝ่ายบริหาร

ดร.ต่อพันธ์ ทันดร
Dr.Tophan Thandorn

รองอธิการบดี กำกับดูแลศูนย์บริการวิชาการ
Vice-President

ดร.ต่อพันธ์ ทันดร
Dr.Tophan Thandorn

รองอธิการบดี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

Tel: 0 5391 7897 ext 8020 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
Email: tophan@mfu.ac.th

ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
Dr.Natthawut Yodsuwan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant to Director

Tel: 0 5391 7897 ext 8027 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
Email: natthawut.yod@remove-thismfu.ac.th

นายสุชาติ รัตนโรม
Suchart Ratanarome

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant to Director

Tel: 0 5391 7897 ext 8028 Fax: 0 5391 7897 ext 8040
Email: suchart.rat@mfu.ac.th