ฝ่ายพัฒนาโครงการและการตลาด

นางสาวกรรณิกา ชัยมุข
Kannika Chaimuk

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงการและการตลาด
Chief of Training and Marketing Subdivision

Tel: 0 5391 7897 ext 8051
kannika.cha@mfu.ac.th

 

 

นายตฤณ แสนใจกล้า
Trin Sanchaigla

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897 
ext 8052
trin.san@mfu.ac.th

นายปฐมพงษ์ ประคำทอง
Pathomphong Prakumthong

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897
ext 8055
pathomphong.pra@mfu.ac.th

 


 

นางสาวปิยดา ธนัญชัย
Piyada Thananchai

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897
ext 8053
piyada.tha@mfu.ac.th

นางสาวนภาพร กำแพงทิพย์
Napaporn Kampaengtip

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897
ext 8056
napaporn.kam@mfu.ac.th

 


 

นางสาวรัตนา มูลตรี
Rattana Moontree

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 7897
ext 8054
rattana.bum@mfu.ac.th