ฝ่ายพัฒนาโครงการและการตลาด

นางสาวกรรณิกา ชัยมุข
Kannika Chaimuk

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงการและการตลาด
Chief of Training and Marketing Subdivision

Tel 0 5391 6392 Fax 0 5391 6384
kannika.cha@mfu.ac.th

นายตฤณ แสนใจกล้า
Trin Sanchaigla

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6392
Fax 0 5391 6384

trin.san@mfu.ac.th

นางสาวปิยดา ธนัญชัย
Piyada Thananchai

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6393
Fax 0 5391 6384
piyada.tha@mfu.ac.th

นางสาวรัตนา มูลตรี
Rattana Moontree

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6393
Fax 0 5391 6384
rattana.bum@mfu.ac.th

นายปฐมพงษ์ ประคำทอง
Pathomphong Prakumthong

เจ้าหน้าที่บริหาร
Administrative Officer

Tel 0 5391 6393
Fax 0 5391 6384
pathomphong.pra@mfu.ac.th